FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)

Pendahuluan

 • Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM), adalah satu badan bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 [Akta 599]. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Objektif Tribunal

 1. Menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan tebus rugi secara MUDAH, MURAH dan CEPAT;
 2. Mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas dan adil.

Keanggotaan Tribunal

Seksyen 86 Akta 599 memperuntukkan bahawa Tribunal hendaklah dianggotai oleh seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi yang terdiri daripada pegawai-pegawai daripada Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan dan tidak kurang daripada lima orang anggota Tribunal lain yang dilantik oleh Menteri yang terdiri daripada anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau orang yang berkelayakan mengikut pengertian Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], Ordinan Peguam Bela Sabah (Bab 2) atau Ordinan Peguam Bela Sarawak (Bab 110).

Piagam Pelanggan

 • Bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, kami berjanji:
  1. Bahawa semua tuntutan akan didaftarkan dan resit akan dikeluarkan pada hari yang sama tuntutan berkenaan difailkan
  2. Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh pendengaran pertama, jika boleh;
  3. Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dengan cara yang adil dan mesra; dan
  4. Bahawa semua award dikeluarkan dan diserahkan pada hari yang sama tuntutan didengar.

Bidang Kuasa Tribunal

 • Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar :
  1. Tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barangan dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa Tribunal
  2. Tuntutan yang jumlah amaunnya tidak melebihi RM50,000.00; dan
  3. Tuntutan yang terakru dalam masa tiga (3) tahun dari kausa tindakan itu bermula.

Batasan Bidang Kuasa

Tribunal TIDAK mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan –

 1. Yang berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian;
 2. Bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah;
 3. Pertikaian mengenai hakmilik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah;
 4. Pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat;
 5. Pertikaian berkaitan dengan hal-hal –
  1. francais
  2. nama baik;
  3. rahsia perdagangan atau harta intelek lain;
  4. apa-apa hak dalam tindakan; dan
 6. Apabila mana-mana tribunal telah ditubuhkan  di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan berkaitan perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu.

Jenis Tuntutan Yang Boleh Difailkan Di Tribunal

Pengguna boleh memfailkan tuntutan di Tribunal menuntut tebus rugi bagi kerugian berkaitan kepentingannya sebagai pengguna yang berbangkit daripada :-

 1. Perlakuan yang mengelirukan atau memperdaya berhubung dengan barang mengenai sifat, proses pengilangan, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti barang itu;
 2. Perlakuan yang mengelirukan dan memperdaya berhubung dengan perkhidmatan mengenai sifat, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti  perkhidmatan  itu;
 3. Representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan barang bahawa barang itu –
  1. adalah daripada jenis, standard, gred, kualiti, kuantiti atau model tertentu;
  2. mempunyai sejarah tertentu atau kegunaan tertentu atau berasal daripada tempat tertentu;
  3. baru atau baru dibaikpulih;
  4. telah dikilangkan, dikeluarkan, diproses atau dibaikpulih pada suatu masa tertentu;
  5. mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengendorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau faedah;
 4. Representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan perkhidmatan bahawa perkhidmatan itu –
  1. Jenis, standard, kualiti atau kuantiti tertentu;
  2. Dibekalkan oleh mana-mana orang tertentu atau oleh mana-mana orang yang mempunyai daya ketukangan, kelayakan atau kemahiran tertentu; atau
  3. mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengedorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau faedah;
 5. Gambaran yang mengelirukan mengenai harga yang padanya barang atau perkhidmatan boleh didapati;
 6. Tawaran apa-apa pemberian, hadiah atau benda percuma lain dengan niat untuk tidak mengadakannya atau tidak mengadakan sebagaimana yang ditawarkan;
 7. Penerimaan bayaran bagi barang atau perkhidmatan dengan niat  untuk tidak  membekalkan barang atau perkhidmatan itu atau berniat membekalkan barang atau perkhidmatan yang berbeza daripada barang atau perkhidmatan yang berkenaanya bayaran diterima;
 8. Membekalkan atau menawarkan atau mengiklankan untuk membekalkan apa-apa barang atau perkhidmatan yang tidak mematuhi standard keselamatan yang ditentukan berkenaan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan atau kelas barang atau perkhidmatan;
 9. Hak terhadap pembekal barang berkenaan dengan gerenti berkaitan dengan barang mengenai –
  1. Hakmilik;
  2. Kualiti boleh terima;
  3. Kesesuaian bagi maksud tertentu;
  4. Bahawa barang mematuhi sampel atau perihal;
  5. Harga munasabah;
  6. Pembaikan dan barang ganti; dan
  7. Kebolehdapatan barang yang serupa pada masa  hadapan; dan
 10. Hak terhadap pembekal perkhidmatan berkenaan dengan gerenti berkaitan dengan perkhidmatan mengenai –
  1. Ketelitian dan kemahiran munasabah;
  2. Kesesuaian bagi maksud tertentu;
  3. Masa siap yang munasabah;dan
  4. Harga munasabah yang dikenakan.

Bagaimana Menfailkan Tuntutan

TTPM mengamalkan dasar mesra pengguna di mana penuntut boleh mendapatkan akses membuat tuntutan secara terus dengan menggunakan cara yang berikut :

 1. Kaunter TTPM di Pejabat-pejabat Negeri seluruh Malaysia termasuklah di Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Labuan.
 2. Pemfailan secara online di https://ttpm.kpdnhep.gov.my
 3. Fi penfailan sebanyak RM5.00.

Award Tribunal

 • Tribunal hendaklah, jika dapat dilaksanakan, membuat Awardnya dalam masa 60 hari dari hari pertama pendengaran bermula di hadapan Tribunal.
 • Dalam pendengaran yang dijalankan, Tribunal boleh membuat satu daripada Award yang berikut atau lebih:

a.  supaya suatu pihak kepada prosiding itu membayar wang kepada mana-mana pihak  yang lain.

b.  supaya barang dibekalkan atau dibekalkan semula.

c.  supaya barang yang dibekalkan atau yang dibekalkan semula kepada pengguna diganti atau dibaiki.

d.  supaya harga atau apa-apa balasan lain yang telah dibayar atau dibekalkan oleh pengguna atau mana-mana orang lain dibayar balik kepada pengguna atau orang itu.

e.  supaya sesuatu pihak mematuhi gerenti.

f.   supaya wang diawardkan untuk memberikan pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Pihak Yang Menuntut.

g.  supaya kontrak itu diubah atau diketepikan pada keseluruhan atau sebahagiannya.

h.  supaya kos untuk atau terhadap mana-mana pihak dibayar.

i.   supaya bunga dibayar di atas apa-apa jumlah wang atau Award kewangan.

j.   bahawa tuntutan itu ditolak

Cawangan TTPM

Cawangan Perlis

Perlis
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
d/a Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Perlis,
Tingkat Bawah, Bangunan Persekutuan,
Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar,
Perlis.

: 04-979 5009
: 04-976 2490

Cawangan Kedah

Kedah
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
d/a Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah,
Aras G, Zon A, Wisma Persekutuan, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Bandar Muadzam Shah, 06550 Alor Star, Kedah.

: 04-700 1730
: 04-700 1731

Cawangan Pulau Pinang

 

Pulau Pinang Kecil Pulau Pinang
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, Tingkat 9,
Bangunan Tuanku Syed Putra,
Leboh Downing,
10300 Pulau Pinang.

: 04-250 5401 / 250 5402
: 04-262 5196

PPDNHEP Seberang Perai Tengah,
Unit 12A,Tingkat 3,Kompleks Sempilai,
Jalan Sempilai,13700 Seberang Prai,
Pulau Pinang..

: 04-3801700
: 04-3995517

Cawangan Perak

PerakTaipingTeluk IntanManjong
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
d/a Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Perak,
Lot 22
Bangunan UTC Perak,
Jalan Dato' Onn Jaafaar,
30300 Ipoh,
Perak.
.

:  05-241 2315
:  05-241 2773

Cawangan kecil Perak,
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri,
dan Hal Ehwal Pengguna Taiping
Cawangan Taiping
No. 5 & 7, Regat Simpang
34700 Taiping
Perak,

: 05-8475806
:  05-8063067

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Teluk Intan,
Lot 2007,
Jalan Sultan Abdullah,
36000 Teluk Intan,
Perak.

: 05-6253100
:05-622828

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Manjong,
Tingkat 2, Bangunan Persekutuan,
32040 Manjong, Perak.

: 05-6871100
: 05-6871109

Cawangan Selangor

SelangorGombakKuala SelangorKuala Kubu Bharu
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Tingkat 17, Menara MRCB,
Jln Majlis Seksyen 14,
40622 Shah Alam, 
Selangor.

: 03-5510 7426 / 5511 4929
: 03-5511 6981

Cawangan kecil Selangor
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Gombak,
Blok D40-G & 40-1, Medan Selayang 1,
Medan Selayang, 68100, Batu Caves,
Selangor
: 03-5511 6981
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Kuala Selangor,
Tingkat 1, Lot 1-01, Kompleks PKNS,
Jalan Perusahaan 1,
45000 Kuala Selangor,
Selangor.

: 03-3289 6585
: 03-3289 6586

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Kuala Kubu Bharu
Lot 10, Tingkat Bawah & 1
44000 Kuala Kubu Bharu
Selangor.

: 03-6064 2495
: 03-6064 2498

Negeri Sembilan

Cawangan Negeri SembilanPort Dickson
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
d/a Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan,
No. D9, Tingkat 2, Bangunan Akhma,
Persiaran Utama, S2-1,
70300 Seremban,
Negeri Sembilan.

: 06-601 6852
:  06-601 6443

Cawangan Kecil Negeri Sembilan
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Port Dickson,
No.21 & 22 Port Dickson Centre Point,
Jalan Aman,
71000 Port Dickson,
Negeri Sembilan.
: 06-6461 501/02/07
: 06-6472 477

Cawangan Melaka

Melaka
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
d/a Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Melaka,
Aras 6, Wisma Persekutuan,
Jalan MITC, Hang Tuah Jaya,
75450, Melaka

: 06-234 5827 / 234 5865
: 06-234 5833

Cawangan Johor

MuarKluangBatu Pahat
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Muar,
No. 134-10, Tingkat 1, Bangunan Hokkien Association,
Jalan Salleh,
84000 Muar, Johor

: 06-9521 094/ 06-9522 704
: 06-9521 048

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Kluang,
Tingkat 1, Bangunan Persekutuan
KM 2, Jalan Batu Pahat
86000 Kluang, Johor

: 07-773 6877 / 07-771 3571
: 07-773 0352

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Batu Pahat
Aras 6, Wisma Sin Long
Jalan Zabedah,
83000 Batu Pahat, Johor

: 07-435 5478
: 07-435 5497

Cawangan Pahang

PahangTemerloh
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
Tingkat 4, Wisma Persekutuan,
Jalan Gambut,
25000 Kuantan
Pahang

: 09-516 5196
: 09-516 5195

Cawangan kecil Pahang
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Termeloh
No. 2, Jalan Pak Sako 3,
Bandar Seri Semantan
28000 Temerloh Pahang

: 09-290 1601 / 09-290 1602
: 09-290 1611

Cawangan Terengganu

TerengganuKemaman
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Terengganu
Tingkat 3, Wisma Persekutuan
20200 Kuala Terengganu

: 09-620 4170
: 09-624 5196

Cawangan kecil Terengganu
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Daerah Kemaman,
Aras 3, Bangunan Persekutuan Kemaman,
Jalan Melor
24000 Kemaman
Terengganu

: :09-850 2457
: 09-859 8188

Cawangan Kelantan

KelantanKuala Krai
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Kelantan
Tingkat Bawah, Menara Perbadanan
Jalan Tengku Petra Semerak
15000 Kota Bharu
Kelantan

: 09-741 6068 / 741 6069
: 09-741 6101

Cawangan kecil
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Kuala Krai,
PT 5378, Guchil 6 Luar
18020 Kuala Krai
Kelantan

: :09-960 2260
: 09-966 3624

Cawangan Sarawak

SarawakLimbangMiriBintuluSibuSri Aman
Ketua Seksyen,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak
No 41-51, Jalan Tun Jugah
93350 Kuching
Sarawak

: 082-459 022 / 459 028
: 082-459 060

Cawangan kecil Sarawak
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Limbang,
No. 1987, Tingkat Bawah & 1
Jalan Buang Siol,
98700 Limbang
Sarawak

:085-217 414

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Miri,,
Jalan Raja,
98000 Miri
Sarawak

: 085-412 862 / 085-442 700

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Bintulu,
Lot 2141 Bintulu Town District
Jalan Tun Rajang,
97000 Bintulu
Sarawak

: 086-332 176

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Sibu,
Tingkat 1 Wisma Persekutuan Blok 3
Persiaran Brooke,
96000 Sibu
Sarawak

:084-329 202
: 084-3402 212

Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Sri Aman,
Bangunan Persekutuan Gunasama
Blok 2 & 3, Jalan Kejatau,
P.O. Box 425
95000 Sri Aman
Sarawak

:083 323 836
: 083 323 150

Cawangan Sabah

SabahTawauSandakanKeningau
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Sabah
Tingkat 9, Blok D, Bangunan KWSP
Beg Berkunci No. 126
88994 Kota Kinabulu
Sabah

: 088-257 690
: 088-269 244

Cawangan kecil Sabah
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Tawau,
Tingkat 1, Wisma Persekutuan
Jalan Dunlop, Bandar Sabindo,
91000 Tawau
Sabah

:089-769 790

: 089-778 060
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Sandakan,
Blok A, Lot 1 & 2, Liberty Parade
Bandar Kim Fung, Batu 4, Jalan Utara
W.D.T 11
90500 Sandakan,
Sabah

: 089-201 301

: 089-201 303
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
Cawangan Keningau,
Tingkat Bawah & 1 , Lot 45 &46
Blok C, Andika Commercial Complex,
Peti Surat No. 2417
89008 Keningau
Sabah

: 087-338401

: 087 338633

Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan

Wilayah Persekutuan Labuan
Ketua Seksyen
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Wilayah Persekutuan Labuan
15B, Tingkat 15, Blok 4
Kompleks Ujana Kewangan
87000 Wilayah Persekutuan Labuan
Sabah

: 087-414 019 / 423 197
: 087-452 079

Cawangan Wilayah Persekutuan

Wilayah Kuala LumpurCawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya
Ketua Seksyen
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Pejabat Pengarah Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur,
Tingkat 16, Putra Place,
100, Jalan Putra,
50622 Kuala Lumpur,

: 03-4042 4181 / 4042 4194
: 03-4042 4259

CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA,
Setiausaha,
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
dan Hal Ehwal Pengguna,
Aras 5, Podium 2, No 13, Persiaran Perdana,
Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan Putrajaya,

: 03-8882 5822
: 03-8882 5831

Talian Bebas Tol: 1800-88-9811

[/spoiler]
[/accordion]
 
TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA (TTPM)

No. 13, Aras 5 (Podium 2),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Telefon :03-8882 5822
Faks :03-8882 5831