FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia Latar Belakang Tribunal
 1. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM), adalah satu badan bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 [Akta 599]. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Objektif utama penubuhan Tribunal adalah untuk menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan  tebus rugi secara mudah, murah dan cepat

SIAPAKAH PENGGUNA

 1. Secara umumnya pengguna bermaksud seseorang individu yang membeli barang dan perkhidmatan untuk kegunaan atau penggunaan diri, rumahtangga atau isi rumah

OBJEKTIF TRIBUNAL

 1. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599] yang berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan yang difailkan oleh pengguna  di bawah Akta 599 dan tertakluk kepada peruntukan Akta tersebut.
 2. Sebelum penubuhan Tribunal, semua pertikaian antara pengguna dan peniaga, pembekal atau pengilang barang atau pembekal perkhidmatan difailkan DAN didengar di mahkamah sivil yang mana melibatkan prosedur yang rumit, kos yang tinggi dan memakan masa panjang. Ini adalah antara sebab mengapa pengguna keberatan untuk membuat tuntutan mereka terhadap peniaga, pembekal atau pengilang barang atau pembekal perkhidmatan yang tidak bertanggungjawab dan beretika di mahkamah sivil walaupun Mahkamah Tuntutan Kecil telah ditubuhkan di setiap negeri untuk mendengar tuntutan tidak melebihi RM5,000.00.
 3. Justeru itu, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan bagi menyediakan satu saluran alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna  menuntut tebus rugi berkenaan pembelian barang atau perkhidmatan yang dibekalkan daripada peniaga atau pembekal perkhidmatan dengan cara yang MUDAH, MURAH dan CEPAT.

PIAGAM PELANGGAN

 1. Bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, kami berjanji:
  - Bahawa semua tuntutan akan didaftarkan dan resit akan dikeluarkan pada hari yang sama tuntutan berkenaan difailkan.
  - Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pendengaran pertama, jika boleh.
  - Bahawa semua tuntutan didengar dan diselesaikan dengan cara yang adil dan mesra; dan
  - Bahawa semua award dikeluarkan dan diserahkan pada hari yang sama tuntutan didengar.

KEANGGOTAAN TRIBUNAL

Seksyen 86 Akta 599 memperuntukkan bahawa Tribunal hendaklah dianggotai oleh seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi yang terdiri daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan dan tidak kurang daripada lima orang anggota Tribunal lain yang dilantik oleh Menteri daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau orang yang berkelayakan mengikut pengertian Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], Ordinan Peguam Bela Sabah (Bab 2) atau Ordinan Peguam Bela Sarawak (Bab 110).

BIDANG KUASA TRIBUNAL

Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar :

 1. Tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barangan dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa Tribunal;
 2. Jumlah amaun yang dituntut tidak melebihi RM25,000.00; dan
 3. Tuntutan yang terakru dalam masa tiga tahun dari tuntutan itu.

BATASAN BIDANG KUASA

Tribunal TIDAK mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan :-

 1. Berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian;
 2. Bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah;
 3. Pertikaian mengenai hakmilik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah;
 4. Pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat;
 5. Pertikaian berkaitan dengan hal-hal –
  1. Francais
  2. Nama baik
  3. Rahsia perdagangan atau harta intelek lain;
  4. Apa-apa hak dalam tindakan; dan
 6. Apabila mana-mana tribunal telah ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan berkaitan perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu.

JENIS TUNTUTAN YANG BOLEH DIFAILKAN DI TRIBUNAL

Pengguna boleh memfailkan tuntutan di Tribunal menuntut tebus rugi bagi kerugian berkaitan kepentingannya sebagai pengguna di bawah Akta 599 yang berbangkit daripada

a.Perlakuan yang mengelirukan atau memperdayakan berhubung dengan barang mengenai sifat, proses pengilangan, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti barang itu;

b. Perlakuan yang mengelirukan dan memperdayakan berhubung dengan perkhidmatan mengenai sifat, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti perkhidmatan itu;

c. Representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan barang bahawa barang itu –

i. adalah daripada jenis, standard, gred, kualiti, kuantiti atau model tertentu;
ii. mempunyai sejarah tertentu atau kegunaan tertentu atau berasal daripada tempat tertentu;
iii. baru atau dibaikpulihkan;
iv. telah dikilangkan, dikeluarkan, diproses atau dibaikpulihkan pada sesuatu masa tertentu;
v. mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengendorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau faedah;

d. Representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan perkhidmatan bahawa perkhidmatan itu –

i. adalah daripada jenis, standard, kualiti atau kuantiti tertentu;
ii. dibekalkan oleh mana-mana orang tertentu atau oleh mana-mana orang yang mempunyai daya ketukangan, kelayakan atau kemahiran tertentu; atau
iii. mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengedorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau faedah;

e. Gambaran yang mengelirukan mengenai harga yang padanya barang atau perkhidmatan boleh didapati;

f. Tawaran apa-apa pemberian, hadiah atau barang percuma lain dengan niat untuk tidak mengadakannya atau tidak mengadakannya sebagaimana yang ditawarkan;

g. Maklumat yang memperdayakan bahawa barang yang ditawarkan adalah terhad.

h. Penerimaan bayaran bagi barang atau perkhidmatan dengan niat  untuk tidak  membekalkan barang atau perkhidmatan itu atau berniat membekalkan barang atau perkhidmatan yang berbeza daripada barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya bayaran diterima;

i. Membekalkan atau menawarkan atau mengiklankan untuk membekalkan apa-apa barang atau perkhidmatan yang tidak mematuhi tahap keselamatan yang ditentukan berkenaan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan atau kelas barang atau kelas perkhidmatan;

j. Hak terhadap pembekal barang berkenaan dengan gerenti berkaitan dengan barang mengenai –

i. hakmilik;
ii. kualiti boleh terima;
iii. kesesuaian bagi maksud tertentu;
iv. barang yang mematuhi sampel atau perihal;
v. harga yang munasabah;
vi. pembaikan dan barang ganti; dan
vii. kebolehdapatan barang yang serupa pada masa hadapan; dan

k. Hak terhadap pembekal perkhidmatan berkenaan dengan gerenti berkaitan dengan perkhidmatan mengenai:-

i. ketelitian dan kemahiran munasabah;
ii. kesesuaian bagi maksud tertentu;
iii. masa siap yang munasabah;dan
iv. harga munasabah yang dikenakan.

TATACARA

Secara ringkasnya, prosedur pemfailan dan pendaftaran sesuatu tuntutan adalah seperti yang berikut: • Semua tuntutan hendaklah dibuat dalam Borang 1, yang boleh didapati secara percuma dari mana-mana pejabat Tribunal yang terdekat;
• Pihak yang menuntut hendaklah mengisi 4 salinan Borang 1 dan kemudian memfailkannya di pejabat Tribunal yang terdekat dengan bayaran fi pemfailan sebanyak RM5.00;
• Borang 1 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal Dua salinan Borang 1 yang telah dimeterai dengan meterai Tribunal akan dikembalikan kepada Pihak Yang menuntut untuk serahan ke atas Penentang.
• Penyerahan Borang 1 kepada seorang penentang boleh dibuat dengan cara-cara berikut: i. Jika penentang seorang individu:        • Meninggalkan dokumen itu dengan orang itu; atau
       • Memberikan dokumen itu kepada orang itu; atau
       • Mengeposkan dokumen itu dalam suatu surat 
         berdaftar berbayar dahulu yang dialamatkan kepada
         orang itu di alamat penyerahannya atau di alamatnya
         yang terakhir yang diketahui. ii. Jika penentang suatu Syarikat atau Firma:

 • Meninggalkan dokumen itu dengan pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain seumpamanya dalam syarikat itu atau tuan punya firma itu;
 • Memberikan dokumen itu kepada mana-mana orang yang disebutkan di atas; atau
 • Mengeposkan dokumen itu dalam suatu surat berdaftar berbayar dahulu yang dialamatkan kepada mana-mana orang yang disebutkan di atas di pejabat berdaftar syarikat atau firma itu atau di alamat penyerahannya.
 • Penentang yang menerima Borang 1 yang dimeterai daripada pihak yang menuntut hendaklah, jika dia mempertikaikan tuntutan itu, memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balasnya (jika ada) dalam Borang 2 yang boleh didapati secara percuma dari pejabat Tribunal;
 •  Borang 2 hendaklah difailkan dalam 4 salinan di pejabat Tribunal yang sama di mana Borang 1 difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penentang menerima Borang 1;
 •  Bayaran bagi pemfailan Borang 2 adalah sebanyak RM5.00 dan resit resmi akan dikeluarkan kepada penentang;
 •  Borang 2 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal. Dua salinan Borang 2 yang telah dimeterai akan dikembalikan kepada penentang untuk diserahkan satu salinan kepada Pihak Yang Menuntut.
 • Pihak yang menuntut yang telah menerima Borang 2 daripada penentang hendaklah membuat pembelaannya kepada tuntutan balas penentang (jika ada) dalam Borang 3 yang boleh didapati secara percuma daripada pejabat Tribunal;
 •  Borang 3 hendaklah difailkan dalam 4 salinan di pejabat Tribunal yang berkenaan dalam masa 14 hari dari tarikh pihak yang menuntut menerima Borang 2. Tiada fi pemfailan bagi Borang 3.
 •  Borang 3 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal dan 2 salinan Borang 3 yang telah dimeterai akan dikembalikan kepada Pihak Yang Menuntut untuk diserahkan satu salinan kepada penentang.