Kaedah

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Syarikat hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau dengan badan-badan berdaftar yang lain.
  • Mempunyai lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
    Mempunyai lesen mengilang (sekiranya berkaitan).
  • Produk-produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti proses pengilangan (manufacturing activity).
  • Produk mestilah dikilangkan di Malaysia dan mengandungi sekurang-kurangnya 51% bahan / kandungan tempatan.
  • Syarikat digalakkan untuk mendapatkan pendaftaran bagi Harta Intelek daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia.

TEMPOH PERMOHONAN
Surat kelulusan Penandaan Logo Buatan Malaysia dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

YURAN/ FI PERMOHONAN
Tiada sebarang yuran/ fi permohonan yang dikenakan kepada permohonan penandaan logo barangan buatan Malaysia.

TEMPOH SAH KELULUSAN
Tiada penetapan tempoh sah pemakaian Logo Buatan Malaysia buat masa ini. Walau bagaimanapun, sebarang perubahan kepada kelulusan terdahulu, permohonan baru hendaklah dikemukakan semula.

TATACARA PERMOHONAN
Sila dapatkan borang permohonan serta Lampiran A1 dan Lampiran A2 dan hantarkan kepada :

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perniagaan
Aras 5(Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP),
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia

Tel : 03 – 8882 5768/ 6931 / 6972
Faks : 03 – 8882 5826 / 6334
Emel : ulbpp@kpdnhep.gov.my