FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Antipencatutan

A. DEFINISI

1.  Apa yang dimaksudkan dengan “mencatut”?

Mengambil keuntungan tinggi yang tidak munasabah.

2.  Adakah perbuatan peniaga menaikkan harga bermakna peniaga itu mencatut?

Tidak semestinya kerana kesalahan mencatut adalah berdasarkan kepada kenaikan margin keuntungan bersih sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan berbanding dengan keuntungan pada tarikh asas.

B. MEKANISME ANTIPENCATUTAN

3.  Apakah peraturan-peraturan yang menetapkan mekanisme bagi menentukan sama ada seseorang peniaga mencatut?

Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014.

4.  Apakah mekanisme yang digunakan dalam Peraturan- Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014 untuk menentukan kesalahan mencatut?

Mekanisme yang digunakan ialah dengan mewajibkan peniaga untuk mengekalkan margin keuntungan bersih selama tempoh tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan.

5.  Berapa lama peniaga perlu mengekalkan margin keuntungan bersih?

18 bulan. Bermula dari 2 Januari 2015 hingga 30 Jun 2016.

6.  Bagaimanakah pencatutan boleh berlaku dan formula untuk menentukan margin keuntungan bersih?

Pencatutan berlaku apabila margin keuntungan bersih semasa iaitu dalam tempoh 2 Januari 2015 hingga 30 Jun 2016 (X1) melebihi margin keuntungan bersih asas (X0) yang ditetapkan pada 1 Januari 2015 atau pada tarikh-tarikh lain mengikut keadaan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014.

7.  Mengapakah tarikh 1 Januari 2015 dijadikan sebagai asas perbandingan harga?

Tarikh ini adalah tiga bulan sebelum pelaksanaan GST pada 1 April 2015. Keuntungan pada tarikh tersebut dipercayai stabil sehingga 1 April 2015.

8.  Apakah elemen yang digunakan dalam pengiraan margin keuntungan bersih?

Pengiraan margin keuntungan bersih bagi sesuatu barangan dan perkhidmatan adalah berasaskan kepada elemen harga jualan, kos barangan atau perkhidmatan, kos operasi, cukai input, cukai output dan juga pengembalian cukai jualan seperti yang dijelaskan dan dikuatkuasakan dalam Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014.

9.  Adakah kenaikan margin keuntungan bersih sebanyak satu sen dikira mencatut?

Ya. Berdasarkan Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014, selagi margin keuntungan bersih selepas 1 April 2015 melebihi margin keuntungan bersih pada 1 Januari 2015, ianya adalah mencatut.

10.  Sekiranya peniaga mengadakan jualan murah, apakah harga asas yang digunakan dalam pengiraan margin keuntungan bersih?

Harga asas yang digunakan adalah harga terakhir sebelum jualan murah tersebut diadakan.

11.  Sekiranya peniaga menawarkan sesuatu barangan baru, apakah harga asas yang perlu digunakan?

Harga asas yang digunakan bagi barangan baru adalah harga pertama kali barangan tersebut dijual. Sekiranya barangan baru tersebut dijual dengan harga pengenalan, harga asas yang digunakan adalah harga normal barangan tersebut selepas harga pengenalan.

12.  Sekiranya perniagaan baru beroperasi selepas 1 April 2015, apakah harga asas yang perlu digunakan?

Sekiranya perniagaan baru beroperasi selepas 1 April 2015, harga asas adalah merujuk kepada tarikh permulaan/ hari pertama perniagaan beroperasi.

13.  Adakah aktiviti pencatutan berlaku di peringkat peruncit sahaja?

Tidak, ia meliputi semua peringkat perniagaan sama ada pengimport, pengilang, pemborong, pengedar dan peruncit.

14.  Dengan mengawal keuntungan berlebihan, adakah pihak KPDNHEP secara tidak langsung menyekat golongan peniaga daripada menaikkan harga?

Pada dasarnya KPDNHEP tidak menyekat peniaga daripada menaikkan harga barangan jualan jika berasas. Walau bagaimanapun peniaga diminta menawarkan harga yang lebih berpatutan bagi meringankan beban pengguna.

15.  Sekiranya kos barangan atau perkhidmatan atau kos operasi meningkat, bolehkah peniaga meningkatkan harga barangan dan perkhidmatan?

Boleh, dengan syarat kenaikan harga adalah selaras dengan peningkatan kos. Walau bagaimanapun margin keuntungan bersih semasa tidak boleh melebihi margin keuntungan bersih asas yang telah ditetapkan.

16.  Adakah peniaga yang tidak berdaftar GST turut dipantau berhubung margin keuntungan bersih di bawah Peraturan- Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah)(Margin Keuntungan Bersih) 2014?

Ya, semua peringkat perniagaan sama ada yang berdaftar atau tidak berdaftar akan dipantau di bawah Peraturan-peraturan.

17.  Adakah menjadi satu kesalahan sekiranya peniaga memasukkan elemen cukai input dalam penentuan harga?

Ya, ia merupakan satu kesalahan menurut seksyen 10A Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011. Menurut seksyen 10A, apa-apa kredit bagi cukai input terhadap cukai output hendaklah dikeluarkan daripada penentuan harga.

C. DOKUMEN PERNIAGAAN

18. Berapa lama tempoh masa penyimpanan bagi suatu rekod berhubung kendalian perniagaan?

Menurut subseksyen 53A(2) Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011, semua rekod perniagaan perlu disimpan dan dipelihara selama tujuh (7) tahun daripada tarikh terakhir yang berhubungan dengan rekod itu.

19.  Adakah KPDNHEP boleh mengambil sebarang tindakan terhadap peniaga yang tidak mempunyai rekod berhubung kendalian perniagaan mereka?

Ya, KPDNHEP boleh mengambil tindakan terhadap peniaga. Ini adalah kerana seksyen 53A Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 menghendaki peniaga menyimpan dan menyenggarakan rekod berhubung kendalian perniagaan.

20.  Apakah penalti bagi orang perseorangan yang gagal mengemukakan rekod berhubung kendalian perniagaan?

Bagi kesalahan kali pertama, denda tidak melebihi RM50,000.00 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya, denda tidak melebihi RM100,000.00 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Ini adalah selaras dengan peruntukan penalti dalam perenggan 57(b) Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.

21.  Apakah kepentingan Notis seksyen 21 di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011?

Notis di bawah seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 merupakan notis bertulis yang mengarahkan mana-mana orang untuk mengemukakan maklumat, dokumen atau keterangan dalam pelbagai bentuk dalam tempoh yang ditetapkan oleh Penolong Pengawal. Notis ini adalah penting bagi tujuan penyiasatan apa-apa kesalahan di bawah Akta. Kegagalan memberikan Notis di bawah seksyen 21 merupakan suatu kesalahan di bawah Akta dan boleh dihukum menurut seksyen 57 Akta.

D. PENANDAAN HARGA

22.  Adakah terdapat sebarang perundangan berkaitan dengan keperluan bagi melindungi pengguna?

Ya, iaitu Akta Pelindungan Pengguna 1999, Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.

23.  Apakah perundangan khusus kepada penandaan harga bagi memastikan pengguna tidak ditipu?

Perintah Kawalan Harga (Penandaan Harga oleh Penjual Runcit) 1993 [P.U.(A)137/1993] di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 menetapkan supaya setiap barang yang dipamerkan untuk tujuan jualan hendaklah diletakkan tanda harga.

24.  Adakah perlu tanda harga yang diletakkan pada barangan dimasukkan sekali dengan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) pada 1 April 2015?

Pada 1 April 2015, tanda harga yang dipaparkan hendaklah termasuk GST. Namun begitu, tempoh pengecualian selama 14 hari (bermula 1 hingga 14 April 2015) diberikan kepada peniaga bagi tujuan penyelarasan tanda harga sebelum dan selepas GST.

E. PERANAN & TANGGUNGJAWAB

25.  Apakah peranan KPDNHEP dalam pelaksanaan GST?

KPDNHEP berperanan untuk memastikan peniaga tidak memanipulasikan harga dan mengambil keuntungan tinggi yang tidak munasabah dengan alasan pelaksanaan GST.

26.  Apakah yang dimaksudkan dengan OPS CATUT?

OPS CATUT ialah satu operasi untuk memastikan peniaga mematuhi pengambilan untung yang munasabah selaras dengan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.

27.  Adakah KPDNHEP membuat pemantauan di setiap rangkaian pengedaran perniagaan?

Ya.

28.  Apakah tindakan penguatkuasa KPDNHEP bagi memastikan peniaga tidak mengaut keuntungan tinggi yang tidak munasabah selepas 1 April 2015?

Pihak penguat kuasa KPDNHEP akan meningkatkan penguatkuasaan melalui pemantauan, operasi dan mengambil tindakan undangundang ke atas peniaga yang melakukan kesalahan.

29.  Apakah yang akan berlaku selepas tempoh 18 bulan arahan mengekalkan margin untung bersih tamat? Bagaimanakah jika harga naik selepas itu?

Kerajaan akan mengkaji semula apabila tempoh tersebut tamat.

30.  Peniaga sering menjadikan alasan GST untuk menaikkan harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. Apakah tindakan KPDNHEP dalam menangani isu ini?

Sekiranya peniaga menaikkan harga tanpa alasan yang kukuh dan semata-mata mengambil kesempatan atas pelaksanaan GST, KPDNHEP akan mengambil tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.

31.  Apakah asas bagi sesuatu tindakan penguatkuasaan di bawah OPS CATUT?

Asas tindakan penguatkuasaan ialah apabila berlakunya kenaikan harga bagi sesuatu barang yang sama perihalan daripada tarikh asas penetapan margin keuntungan bersih.

32.  Apakah tindakan advokasi yang dilaksanakan untuk memastikan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 dipatuhi semasa pelaksanaan GST?

Tindakan advokasi dijalankan melalui penyebaran maklumat berkaitan dengan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 kepada pengguna dan peniaga.

33.  Apakah peranan peniaga dalam menetapkan harga barang atau caj bagi perkhidmatan menurut Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011?

Dalam penetapan harga barang atau caj bagi perkhidmatan, peniaga hendaklah memastikan harga yang dikenakan tidak termasuk sebarang elemen cukai yang dituntut.

34.  Adakah harga barangan akan turun dengan adanya tindakan penguatkuasaan oleh pihak KPDNHEP?

Penguatkuasaan oleh KPDNHEP adalah salah satu langkah untuk memastikan peniaga tidak mencatut. Tiada jaminan bahawa harga barangan akan turun memandangkan harga suatu barangan bergantung kepada pelbagai faktor.

F. SALURAN ADUAN & SEMAKAN HARGA

35. Bagaimanakah caranya pengguna membuat aduan kenaikan harga?

Sebarang aduan boleh dibuat melalui telefon Call Center 1-800- 886-800 atau melalui Sistem eAduan yang boleh dicapai dari pautan ini (e-aduan.kpdnhep.gov.my) Selain dari itu, aduan juga boleh dibuat dengan hadir ke pejabat KPDNHEP Negeri dan Cawangan.

36.  Apakah bukti yang diperlukan untuk membuat aduan?

Mengemukakan resit pembelian atau dokumen berkaitan.

37.  Bolehkah aduan dibuat secara lisan sahaja atau tanpa apa-apa dokumen pembelian?

Dokumen diperlukan sebagai bukti/keterangan bagi sesuatu siasatan. Namun aduan lisan akan tetap disiasat dan tindakan sewajarnya akan diambil.

38.  Apakah kemudahan yang disediakan oleh KPDNHEP untuk orang awam?

KPDNHEP telah menyediakan aplikasi mudah alih (Mobile Apps) yang dikenali sebagai MyKiraGST. Aplikasi ini membolehkan pengguna membuat semakan harga barangan mengikut kawasan tertentu. Sekiranya harga melebihi harga maksimum, aduan boleh dibuat dalam talian. MyKiraGST juga boleh dicapai melalui pautan ini (mykiragst.kpdnhep.gov.my)

39. Bagaimanakah pengguna boleh mendapatkan maklumat berkenaan dengan harga barangan dan perkhidmatan?

Pengguna boleh mendapatkan maklumat berkaitan harga barangan dan perkhidmatan melalui sumber-sumber seperti Panduan Harga Pengguna yang boleh dimuat turun dari laman sesawang KPDNHEP.

40. Harga atau caj yang dikenakan tidak boleh termasuk butiran tertentu

 1. Mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa barangan atau perkhidmatan tidak boleh memasukkan butiran yang dinyatakan dalam Jadual sebagai sebahagian daripada harga bagi barangan atau caj bagi perkhidmatan itu.
 2. Mana-mana orang yang tidak mematuhi subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan :-
  1. jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit dan, bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi satu juta ringgit; atau
  2. jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan, bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

41. Mekanisme menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah

 1. Menteri hendaklah menetapkan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah dan jenis mekanisme yang berlainan boleh ditetapkan untuk memenuhi keadaan dan hal keadaan yang berlainan sebagaimana yang difikirkan patut oleh Menteri.
  1. Mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah yang disebut dalam subseksyen (1) adalah termasuk Menteri menentukan suatu tempoh tertentu yang tidak boleh ada kenaikan margin keuntungan bersih bagi apa-apa barangan atau perkhidmatan.
 2. Dalam merumuskan mekanisme di bawah subseksyen (1), Menteri boleh mempertimbangkan perkara yang berikut :
  1. apa-apa pengenaan cukai;
  2. kos pembekal;
   • apa-apa kos yang ditanggung dalam penjalanan atau penerusan perniagaan;
  3. keadaan penawaran dan permintaan;
  4. keadaan dan hal keadaan geografi atau pasaran produk; atau
  5. apa-apa perkara berkaitan yang lain berhubungan dengan harga barangan atau caj bagi perkhidmatan.

42. Kewajipan untuk menyimpan rekod

 1. Mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa barangan atau perkhidmatan hendaklah menyimpan dan menyenggarakan rekod yang wajar yang berhubungan dengan kendalian perniagaan termasuk rekod yang berikut:
  1. rekod jualan termasuk resit dan buku jualan;
  2. rekod pembelian termasuk invois daripada pembekal;
  3. rekod perbelanjaan termasuk rekod pembayaran, invois dan butiran mengenai perolehan;
  4. dokumen yang berhubungan dengan penentuan harga bagi barangan atau perkhidmatan itu;
  5. rekod saraan, elaun atau gaji; dan
  6. rekod cukai dan apa-apa dokumen yang berkaitan, jika ada.
 2. Rekod di bawah subseksyen (1) hendaklah :-
  1. dipelihara bagi tempoh tujuh tahun dari tarikh terakhir yang berhubungan dengan rekod itu;
  2. tersedia pada bila-bila masa bagi pemeriksaan oleh Penolong Pengawal; dan
  3. dikemaskinikan dan dalam keadaan teratur dan baik.
 3. Mana-mana orang yang tidak mematuhi subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan.

43. Penalti

 1. Mana-mana orang yang melakukan mana-mana kesalahan di bawah Bahagian III atau Bahagian IV boleh, apabila disabitkan :-
  1. jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit dan, bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi satu juta ringgit; atau
  2. jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan, bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

44. Penalti am

 1. Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata boleh, apabila disabitkan—
  1. jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi seratus ribu ringgit, dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit; atau
  2. jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

OPEN

photo6089048751734894060